gratis informatiepakket

Wetswijzigingen m.b.t. ziekteverzuim

Door Sonja de Winter – De VerzuimAdvieslijn

Op 21 april jl. heeft minister Asscher een pakket van voorgenomen maatregelen gepresenteerd, die de knelpunten op de arbeidsmarkt zouden moeten oplossen.

Een tweetal daarvan, die verband houden met ziekteverzuim, licht ik hieronder graag toe:

1. Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid Werkgevers die geconfronteerd worden met een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid worden gecompenseerd.  Deze compensatie zal betaald gaan worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waar dan een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan, welke betaald wordt door werkgevers. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te houden om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2018. Bezien wordt of het mogelijk is om deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Overigens heeft de minister ook de mogelijkheid voorgesteld om bij CAO een lagere transitievergoeding af te spreken bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

2. a) Loonsanctie gronden

Het wel of niet-, te laat- of te vroeg inzetten van een tweede spoor in het kader van re-integratie zal straks niet langer leiden tot een loonsanctie. Werkgever en werknemer blijven er verantwoordelijk voor dat er voldoende re-integratie inspanning wordt geleverd maar het wel of niet- en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts, hetgeen zij vastleggen in een plan van aanpak. UWV blijft wel toetsen of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Een werkgever zou door deze wijzigng in de toekomst niet langer afgerekend moeten kunnen worden wanneer deze het advies van de bedrijfsarts opvolgt. Hierdoor wordt voorkomen dat werkgevers een tweede spoortraject inzetten alleen maar om een loonsanctie te voorkomen.

b) Vervroegde IVA

Onder voorwaarden krijgt ook de werkgever de mogelijkheid om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen voor de werknemer.

c) Premiestelling voor verzuimverzekeringen

De minister zal met verzekeraars in overleg treden over de premiestelling voor verzuimverzekeringen. Veel kleine en middelgrote werkgevers zijn verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering. Werkgevers hebben behoefte aan een stabiele premie, maar in de praktijk blijkt de premie te (kunnen) fluctueren. Beoogd wordt om de premiestelling zo transparant en stabiel mogelijk te maken.

d) Loondoorbetaling niet meer dan 170%

Ten slotte geeft de Minister aan dat hij in gesprek is met sociale partners over de afspraak in het najaarsakkoord 2004 om over de eerste twee ziektejaren in totaal niet meer dan 170% van het loon te betalen. Alleen bij voldoende re-integratie-inspanningen zou meer dan 170% kunnen worden betaald.