gratis informatiepakket

Schuldhulp direct op maat!

Iedereen komt in aanmerking voor Schuldhulpverlening!
Schuldhulpverlening is steeds meer maatwerk gericht op de individuele persoonlijke en financiële omstandigheden.

Naast ons bestaande product “stabilisatie en begeleiding naar schuldhulp”, is het voor uw werknemer nu ook mogelijk om op verwijzing van De Sociale Raadsvrouw voor een versneld schuldhulpverleningstraject in aanmerking te komen; Schuldhulp Direct op Maat! Onze budgetcoaches/schuldhulpverleners zorgen, zoals altijd, voor het ordenen van de administratie, het stabiliseren van de financiën en het verzamelen van alle stukken die noodzakelijk zijn voor een schuldhulpverleningstraject met de bedoeling uw werknemer voor te bereiden voor de schuldsanering.

Het aanvraagformulier schuldhulp wordt, samen met alle onderliggende bewijsstukken, verzonden naar onze WSNP bewindvoerder die het schuldhulpverleningstraject uitvoert. De WSNP bewindvoerder zal een advies afgeven ten aanzien van de saneringsmogelijkheden en dit traject vervolgens inzetten. Het advies kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

– 100% betalingsregeling
– 100% herfinanciering
– Schuldregeling middels schuldbemiddeling
– Schuldregeling middels saneringskrediet
– Duurzame financiële dienstverlening

100% Betalingsregeling

Middels betalingsregelingen worden de schulden volledig afgelost. Er kan flankerende hulpverlening ingezet worden, bijvoorbeeld (een lichte vorm van) budgetbeheer, zodat er toezicht wordt gehouden op het correct nakomen van de betalingsregelingen.

100% Herfinanciering

Middels kredietverstrekking worden alle schulden in één keer afgelost en blijft alleen nog de maandelijkse aflosverplichting aan dit krediet over. Het aantal schuldeisers wordt op die wijze verminderd tot één, waardoor de financiële situatie overzichtelijker wordt. De praktijk wijst uit dat dit zeer positief werkt en de slagingskans van het traject aanzienlijk verhoogt.

Schuldbemiddeling

Aan de schuldeisers wordt, conform vigerende wet- en regelgeving, een betaalvoorstel tegen finale kwijting gedaan. Uw werknemer lost gedurende 36 maanden zijn afloscapaciteit af aan de schuldeisers. Nadat de laatste termijn is voldaan en de schuldeisers het kwijtingsbedrag hebben ontvangen, wordt finale kwijting verleend voor de restantvordering. Als alle schuldeisers akkoord gaan met het betaalvoorstel, dan kan de schuldregeling van start gaan. Hierbij kan flankerende hulpverlening worden ingezet, zodat er toezicht wordt gehouden op het correct nakomen van de aflosverplichting.

Indien één of meerdere schuldeisers medewerking weigeren, en de betreffende schuldeiser onredelijk is in de afwijzing van het betaalvoorstel, kan er een dwangakkoord worden verzocht. Of uw werknemer hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van diverse individuele en financiële omstandigheden en blijkt uit het advies van de advocaat.

Indien één of meerdere schuldeisers medewerking weigeren en een dwangakkoord geen optie is, of wordt afgewezen, dan wordt er een verzoekschrift om toepassing van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) opgesteld. Of uw werknemer voldoet aan de eisen om voor een WSNP in aanmerking te komen, blijkt eveneens uit het advies van de WSNP Bewindvoerder.

Saneringskrediet

De werkwijze is gelijk aan schuldbemiddeling, met die aanpassing dat het kwijtingsbedrag zoals genoemd in het betaalvoorstel in één keer wordt voldaan. De schuldeisers verlenen dan meteen finale kwijting en er blijft slechts één schuld over, namelijk de lening bij de kredietverstrekker. De praktijk wijst uit dat dit de slagingskans van een schuldhulpverleningstraject, zowel als een dwangakkoord, aanzienlijk verhoogt.

Duurzame financiële dienstverlening

In de praktijk komt het voor dat schuldsaneringstrajecten niet aangeboden kunnen worden, omdat de cliënt niet voldoet aan de (wettelijke) vereisten. Bijvoorbeeld bij een strafrechtelijke veroordeling of schulden uit fraude vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag Schuldhulpverlening. Of als men al eens is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling maar geen schone lei heeft gekregen omdat verplichtingen in de schuldsaneringsregeling niet (correct) zijn nagekomen.

In de reguliere schuldhulp worden verzoeken om hulpverlening dan afgewezen. Bij ons niet. Als een dergelijke situatie zich voor doet, zetten wij een traject duurzame financiële dienstverlening in. Dit betekent dat er een schuldenbewindvoerder wordt ingezet en er toch geprobeerd wordt met de individuele schuldeisers betaalafspraken te maken, net zo lang totdat de schulden alsnog opgelost zijn, of totdat de wachttijd verstreken is en alsnog een schuldsaneringstraject ingezet kan worden. Op die wijze wordt de rust en stabiliteit gewaarborgd, waardoor uw werknemer – ondanks zijn schuldenproblematiek – toch normaal kan blijven functioneren.

Trajectkosten

In plaats van ons reguliere 15-uurs pakket, wordt dit een 20-uurs pakket. Betaalbaar voor iedereen. Omdat iedere arbodienst hier natuurlijk zijn eigen prijs aanhangt, kunnen we hier geen bedragen noemen. Verschillen zijn echter marginaal te noemen.