x Direct inloggen voor de online workshop

Log hier in als u een inlogcode heeft gekregen van uw werkgever.  Wilt u als bedrijf ook gebruik maken van deze workshop voor uw werknemers? Neem direct contact op met ons.

gratis informatiepakket

Privacyreglement klanten en gebruikers gedownloade apps.

De Sociale Raadsvrouw BV hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden onderstaand privacyreglement. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van klanten  en gebruikers van apps van De Sociale Raadsvrouw, zoals de “DSR Budgetmanager” en “Maak je Maandbudget” zeker te stellen.

1)  Gedownloade apps.

Ten aanzien van het gebruik van de apps “DSR Budgetmanager” en “Maak je Maandbudget”, op de markt gebracht door De Sociale Raadsvrouw BV  maakt deze na downloaden geen verbinding het internet en kan geen gegevens verzenden of opslaan ten behoeven van derden. De Sociale Raadsvrouw BV kan geen gegevens opslaan van de gebruikers van de apps en heeft geen inzage in wie de apps gebruikt. Gegevens ingevoerd op deze apps blijven uitsluitend zichtbaar en voor verantwoording voor en van de gebruiker zelf.

2) Toepassing privacyreglement bij uitvoering schuldhulptrajecten en budgetcoaching.

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die De Sociale Raadsvrouw BV verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. De Sociale Raadsvrouw BV is ermee bekend welke deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001 (www.cbpweb.nl).

3) Doel

De Sociale Raadsvrouw BV zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

4) Bewaartermijn

Klantgegevens worden digitaal bewaard. De gegevens worden tot 2 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door De Sociale Raadsvrouw BV vernietigd.

De demografische gegevens die worden opgeslagen bij het bezoeken van onze website worden anoniem opgeslagen en verwijderd na twee jaar.

5) Verstrekking aan derden

1. De Sociale Raadsvrouw BV behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming, maar middels een machtiging van klanten aan derden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan, indien De Sociale Raadsvrouw BV hiertoe wettelijk verplicht is of voor een audit voor een kwaliteitssysteem.

2. De Sociale Raadsvrouw BV is gerechtigd om gegevens inzake de opdracht en het verloop aan derden te verstrekken binnen het kader van erkenningsregelingen. Deze instellingen gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze instellingen zijn zich bewust dat zij deze gegevens dienen te behandelen conform de WBP en hebben dat ook geborgd.

6) Toegankelijkheid van klantgegevens

De Sociale Raadsvrouw BV bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, uitsluitend digitaal. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerker(s) die belast is/zijn met de uitvoering van deze werkzaamheden.

7) Bescherming privacy klant

De Sociale Raadsvrouw BV informeert alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens. Binnen De Sociale Raadsvrouw BV is als AVG functionaris mw. H. Schuring aangesteld. tel. 038-3333842.

8) Rechten klanten

De Sociale Raadsvrouw BV informeert klanten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. De Sociale Raadsvrouw BV maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van het dossier, evenals aan wie eventueel informatie is verstrekt. De Sociale Raadsvrouw BV verstrekt deze gegevens op eerste verzoek aan klanten.