gratis informatiepakket

Bereken uw aflossingscapaciteit met deze rekentool

Gebruik gratis de rekentool om uw aflossingscapaciteit te berekenen

De huidige coronacrisis brengt voor sommige mensen flinke financiële zorgen met zich mee. Kan ik straks mijn hypotheek nog betalen? En waar kan ik op besparen als ik minder loon krijg uitbetaald?

Speciaal voor deze mensen heeft De Sociale Raadsvrouw een eenvoudige rekentool ontwikkeld. In dit Excel-bestand kunt u al uw inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten. Vervolgens wordt automatisch uw aflossingscapaciteit berekend. 

Bent u benieuwd naar hoe u er financiëel echt voorstaat? Download het Excelbestand nu!

Financiële APK

Bent u onzeker over uw financiën en overweegt u een budgetcoach in te schakelen?

Gebruik dan onderstaande checklist en kruis bij elk controlepunt ‘ja’ of ‘nee’ aan.

Financiële APK Ja Nee
Betaalt u de vaste lasten wel eens te laat?
Koopt u op afbetaling?
Slaat u om financiële redenen een bezoek aan de tandarts over?
Maakt u zich zorgen over geld?
Vraagt u af en toe een voorschot op uw loon?
Gaat u niet mee met uitstapjes om financiële redenen?
Vraagt u wel eens om overuren?
Leent u wel eens bij vrienden of collega’s?
Vraagt u zich af waar u het geld aan uitgeeft?
Staat u vaak rood op uw betaalrekening?
Betaalt u uw boetes te laat of helemaal niet?
Wacht u te lang of vindt u het lastig om de administratie te doen?
Tel alle ja’s en nee’s bij elkaar op en vul in:
Dank u!

Scoort u drie of meerdere keren een ja? Dan is het nuttig een budgetcoach eens mee te laten kijken.

Zet een budgetcoach in als uw medewerker door “tweede spoor” minder gaat verdienen.

De laatste tijd worden we steeds vaker ingezet als medewerkers van bedrijven die al enige tijd ziek zijn bij het tweede jaar in het tweede spoor zijn aangekomen en hierdoor 70% van hun loon gaan verdienen.

Een budgetcoach bij financiële problemen zieke werknemers

Dit is een enorme financiële aderlating. Veel werknemers kunnen hierdoor niet meer rondkomen. Het is dan prettig als een budgetcoach meekijkt over hoe je hier mee omgaat.

  1. Wat kan je doen om te voorkomen dat je financieel in de problemen komt?
  2. Waar kan je op bezuinigen; wat kan goedkoper?
  3. Is het handig je verzekeringen eens te bekijken of die tweede auto toch maar te verkopen?
  4. Heb je al die abonnementen wel nodig?

Al dit soort zaken passeren de revue en zorgen dat een budget weer passend is.

De Sociale Raadsvrouw: Landelijk netwerk van budgetcoaches

De Sociale Raadsvrouw biedt deze dienstverlening aan. Met een landelijk netwerk van budgetcoaches kunnen we in heel Nederland uw medewerker helpen.

Neem direct contact op met ons.

Schuldhulp “Direct-Op-Maat” door Stichting CAV te Amsterdam

Iedereen komt in aanmerking voor Schuldhulpverlening!
Schuldhulpverlening is steeds meer maatwerk gericht op de individuele persoonlijke en financiële omstandigheden.

Naast ons bestaande product “stabilisatie en begeleiding naar schuldhulp”, is het voor uw werknemer nu ook mogelijk om op verwijzing van De Sociale Raadsvrouw voor een versneld schuldhulpverleningstraject in aanmerking te komen; het zgn. Schuldhulp “Direct-Op-Maat traject”. We slaan dan de lange procedures via de gemeenten over. Uw medewerker wordt veel sneller geholpen, wachtlijsten zijn er niet! De Sociale Raadsvrouw zorgt voor het ordenen van de administratie, het stabiliseren van de financiën en het verzamelen van alle stukken die noodzakelijk zijn voor een schuldhulpverleningstraject met de bedoeling uw werknemer voor te bereiden voor de schuldsanering.

Het aanvraagformulier schuldhulp wordt dan, samen met alle onderliggende bewijsstukken, verzonden naar Stichting CAV te Amsterdam. Zij voeren het schuldhulpverleningstraject uit. Stichting CAV zal een advies afgeven ten aanzien van de saneringsmogelijkheden en dit traject vervolgens inzetten. Het advies kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

Dwangakkoord + Wsnp-verzoekschrift

Stichting CAV kan voor dwangakkoorden (en moratoria en voorlopige voorzieningen) een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bij een verzoek tot dwangakkoord wordt van rechtswege ook een verzoekschrift WSNP ingediend. Indien een verzoek tot dwangakkoord wordt afgewezen, beoordeelt de rechtbank het verzoekschrift WSNP. Bij een toevoeging betaalt de aanvrager een eigen risico (thans € 196,00 inclusief btw).

Ook is het mogelijk Stichting CAV enkel een verzoekschrift WSNP te laten opstellen. Voorwaarde hiervoor is dat er reeds een (mislukt) minnelijk traject is geweest óf dat het evident is dat een minnelijk traject geen zin heeft.

Msnp + Budgetbeheer

De afdeling WSNP-MSNP van Stichting CAV tracht een minnelijke schuldregeling te treffen met de schuldeisers. De voorwaarde is wel dat cliënten gedurende het traject van drie jaar in budgetbeheer blijven bij Stichting CAV. Dit is nodig om de afspraken met de schuldeisers te kunnen nakomen.

Indien een minnelijk traject niet mogelijk blijkt, maar er wel een reële kans is op een dwangakkoord en/of WSNP-regeling, zal Stichting CAV een verzoek daartoe doen.

De kosten van budgetbeheer met een MSNP-traject bedragen minimaal 36 maanden en maximaal 42 maanden a € 50,00 exclusief btw. Dit is opgebouwd uit drie jaar budgetbeheer tijdens de MSNP-regeling en 0 tot 6 uur voor de opstartfase. Het opzetten van een MSNP-regeling kost gemiddeld 3 tot 4 maanden.

Trajectkosten

In plaats van ons reguliere 15-uurs pakket, wordt dit een 25-uurs pakket. Betaalbaar voor iedereen. Omdat iedere arbodienst hier natuurlijk zijn eigen prijs aanhangt, kunnen we hier geen bedragen noemen. Verschillen zijn echter marginaal te noemen.

Wetswijzigingen m.b.t. ziekteverzuim

Door Sonja de Winter – De VerzuimAdvieslijn

Op 21 april jl. heeft minister Asscher een pakket van voorgenomen maatregelen gepresenteerd, die de knelpunten op de arbeidsmarkt zouden moeten oplossen.

Een tweetal daarvan, die verband houden met ziekteverzuim, licht ik hieronder graag toe:

1. Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid Werkgevers die geconfronteerd worden met een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid worden gecompenseerd.  Deze compensatie zal betaald gaan worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waar dan een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan, welke betaald wordt door werkgevers. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te houden om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2018. Bezien wordt of het mogelijk is om deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Overigens heeft de minister ook de mogelijkheid voorgesteld om bij CAO een lagere transitievergoeding af te spreken bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

2. a) Loonsanctie gronden

Het wel of niet-, te laat- of te vroeg inzetten van een tweede spoor in het kader van re-integratie zal straks niet langer leiden tot een loonsanctie. Werkgever en werknemer blijven er verantwoordelijk voor dat er voldoende re-integratie inspanning wordt geleverd maar het wel of niet- en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts, hetgeen zij vastleggen in een plan van aanpak. UWV blijft wel toetsen of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Een werkgever zou door deze wijzigng in de toekomst niet langer afgerekend moeten kunnen worden wanneer deze het advies van de bedrijfsarts opvolgt. Hierdoor wordt voorkomen dat werkgevers een tweede spoortraject inzetten alleen maar om een loonsanctie te voorkomen.

b) Vervroegde IVA

Onder voorwaarden krijgt ook de werkgever de mogelijkheid om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen voor de werknemer.

c) Premiestelling voor verzuimverzekeringen

De minister zal met verzekeraars in overleg treden over de premiestelling voor verzuimverzekeringen. Veel kleine en middelgrote werkgevers zijn verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering. Werkgevers hebben behoefte aan een stabiele premie, maar in de praktijk blijkt de premie te (kunnen) fluctueren. Beoogd wordt om de premiestelling zo transparant en stabiel mogelijk te maken.

d) Loondoorbetaling niet meer dan 170%

Ten slotte geeft de Minister aan dat hij in gesprek is met sociale partners over de afspraak in het najaarsakkoord 2004 om over de eerste twee ziektejaren in totaal niet meer dan 170% van het loon te betalen. Alleen bij voldoende re-integratie-inspanningen zou meer dan 170% kunnen worden betaald.