Contact

Kreeft 6
8271 KK IJsselmuiden
Bel naar 038 – 33 33 842 of mail naar info@socialeraadsvrouw.nl

gratis informatiepakket

Werknemers helpen besparen

Veel werkgevers hebben te maken met financiële problemen bij hun werknemers. Dat is bijzonder vervelend voor de werknemer in kwestie, maar zeker ook voor de werkgever. Wie geldstress heeft kan daar vaak slecht van slapen, de sfeer thuis is niet best en dat alles leidt tot een hoger ziekteverzuim. Is de werknemer wel op de zaak, dan speelt er wellicht een gebrek aan concentratie of een gespannen humeur. Hoe dan ook – de kans dat de werkgever er iets van merkt is groot.

Hulp voor uw werknemer

Als betrokken werkgever biedt u hulp aan uw werknemer. Allereerst door vertrouwelijk in gesprek te gaan – het is voor de meeste mensen niet makkelijk om over hun geldproblemen te praten. In dat gesprek zal blijken hoe ernstig de situatie is. Wellicht is er direct schuldhulp nodig? Daarvoor kunt u als werkgever één van de experts van De Sociale Raadsvrouw inschakelen.

Orde op zaken

Is het nog niet zo erg gesteld met de financiële problemen van uw werknemer dat schuldhulpverlening noodzakelijk is? Dan is het altijd wél zaak om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen met de financiën. Daar kan uw werknemer vaak wel hulp bij gebruiken. Een overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden is het begin. Om vervolgens direct te kijken op welke posten er bespaard kan worden. Datzelfde gebeurt natuurlijk ook als de stap naar schuldhulp wel nodig is.

Populaire bespaarposten

Bijna ieder huishouden kan wel besparen als er serieus naar gekeken wordt. Wáár men op gaat besparen – dat is een heel persoonlijke keuze. De één stopt met roken, de ander zegt loterijen en abonnementen op, een volgende besluit minder boeken te kopen. Ook de boodschappen zijn een populaire bespaarpost. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om geld te besparen. Door het inzicht in de uitgaven komen de bespaarideeën eigenlijk vanzelf.

Besparen op geldzaken

Geheel onterecht denken veel mensen dat ze niet kunnen besparen op geldzaken. Omdat de maandlasten van de hypotheek nu eenmaal vaststaan, net als die van een lopende lening. En verzekeringspremies? Die zullen wel ongeveer overal hetzelfde zijn, is een veel voorkomende gedachte. Toch valt er vaak behoorlijk te besparen op de financiële lasten. Hoe dan? Denk aan:

 • Hypotheek oversluiten
  Het oversluiten van een hypotheek kost geld, dus denkt men er niet aan bij besparen. Toch kan oversluiten bijzonder gunstig uitpakken doordat de maandlasten van de hypotheek er flink door verlaagd worden. Lees alles over hypotheek oversluiten!
 • Lening oversluiten
  Lopende leningen zijn soms veel te duur, doordat ze zijn afgesloten met een hoge rente. De leenrente is inmiddels gedaald. Door het oversluiten van een lening kan de maandlast vaak behoorlijk lager uitpakken. Meer over lening oversluiten.
 • Verzekeringspremies vergelijken
  Vaak kunnen verzekeringen veel goedkoper. Mensen sluiten verzekeringen af en kijken er dan jaren niet meer naar om, terwijl de premies wel veranderen. Een goede vergelijking van verzekeringspremies kan een leuke besparing opleveren.
 • Sparen met de hoogste spaarrente
  De spaarrente is momenteel bijzonder laag. Toch is het verschil tussen de hoogste spaarrente en die bij grootbanken als Rabobank, ABN Amro en ING nog steeds aanzienlijk. De banken met de hogere rentes zijn niet minder veilig – als ze maar onder het depositogarantiestelsel vallen. Alles over spaarrekeningen en spaarrentes.

Wetswijzigingen m.b.t. ziekteverzuim

Door Sonja de Winter – De VerzuimAdvieslijn

Op 21 april jl. heeft minister Asscher een pakket van voorgenomen maatregelen gepresenteerd, die de knelpunten op de arbeidsmarkt zouden moeten oplossen.

Een tweetal daarvan, die verband houden met ziekteverzuim, licht ik hieronder graag toe:

1. Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid Werkgevers die geconfronteerd worden met een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid worden gecompenseerd.  Deze compensatie zal betaald gaan worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waar dan een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan, welke betaald wordt door werkgevers. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te houden om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2018. Bezien wordt of het mogelijk is om deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Overigens heeft de minister ook de mogelijkheid voorgesteld om bij CAO een lagere transitievergoeding af te spreken bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

2. a) Loonsanctie gronden

Het wel of niet-, te laat- of te vroeg inzetten van een tweede spoor in het kader van re-integratie zal straks niet langer leiden tot een loonsanctie. Werkgever en werknemer blijven er verantwoordelijk voor dat er voldoende re-integratie inspanning wordt geleverd maar het wel of niet- en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts, hetgeen zij vastleggen in een plan van aanpak. UWV blijft wel toetsen of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Een werkgever zou door deze wijzigng in de toekomst niet langer afgerekend moeten kunnen worden wanneer deze het advies van de bedrijfsarts opvolgt. Hierdoor wordt voorkomen dat werkgevers een tweede spoortraject inzetten alleen maar om een loonsanctie te voorkomen.

b) Vervroegde IVA

Onder voorwaarden krijgt ook de werkgever de mogelijkheid om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen voor de werknemer.

c) Premiestelling voor verzuimverzekeringen

De minister zal met verzekeraars in overleg treden over de premiestelling voor verzuimverzekeringen. Veel kleine en middelgrote werkgevers zijn verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering. Werkgevers hebben behoefte aan een stabiele premie, maar in de praktijk blijkt de premie te (kunnen) fluctueren. Beoogd wordt om de premiestelling zo transparant en stabiel mogelijk te maken.

d) Loondoorbetaling niet meer dan 170%

Ten slotte geeft de Minister aan dat hij in gesprek is met sociale partners over de afspraak in het najaarsakkoord 2004 om over de eerste twee ziektejaren in totaal niet meer dan 170% van het loon te betalen. Alleen bij voldoende re-integratie-inspanningen zou meer dan 170% kunnen worden betaald.