x Direct inloggen voor de online workshop

Log hier in als u een inlogcode heeft gekregen van uw werkgever.  Wilt u als bedrijf ook gebruik maken van deze workshop voor uw werknemers? Neem direct contact op met ons.

gratis informatiepakket

Algemene Voorwaarden van “De Sociale Raadsvrouw BV”

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: De Sociale Raadsvrouw BV Opdrachtgever: De partij/het bedrijf die/dat de opdracht geeft Opdracht: Het voorlichten over regelingen en voorzieningen, alsmede adviseren bij het aanvragen ervan t.b.v. van werknemers binnen het bedrijf. Het de werknemer adviseren bij het treffen van betalingsregelingen alsmede hulp bij het begeleiden naar reguliere Gemeentelijke Schuldhulp.

Artikel 2 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolger waarbij De Sociale Raadsvrouw diensten levert.

2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes

1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

2. De prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven.

3. Betaling door de opdrachtgever aan De Sociale Raadsvrouw dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden, op een door De Sociale Raadsvrouw opgegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten en informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen op basis van een inspanningsverplichting.

2. De verantwoordelijkheden voor de financiën van de cliënt/werknemer worden niet overgenomen door opdrachtnemer. De cliënt/werknemer blijft zelf geheel verantwoordelijk voor zijn eigen financiën.

3. Het is De Sociale Raadsvrouw wettelijk niet toegestaan i.v.m. art. 48 Wet op het Consumentenkrediet, haar diensten ter beschikking te stellen aan een werknemer wiens schuldenlast door deze dienstverlening vergroot wordt. Derhalve is het de werkgever niet toegestaan de in rekening gebrachte kosten voor de dienstverlening van De Sociale Raadsvrouw op enigerlei wijze te verhalen op de werknemer. Heeft een werkgever wel deze intentie dan kan de opdracht  niet doorgaan of zullen de werkzaamheden van De Sociale Raadsvrouw onverwijld gestaakt worden.

4. De cliënt/werknemer en zijn/haar partner werkt volledig mee aan het tot een goede oplossing brengen van zijn/haar financiele problemen. Is een cliënt/werknemer en zijn/haar partner onwillig en werkt hij/zij niet goed mee, dan is de opdrachtnemer vrij de opdracht terug te geven met volledige verrekening van de gemaakte uren.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 Tarieven

1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

2. Reiskosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.

3. Bedragen zijn exclusief BTW.

4. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

5. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

6. Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt.

7. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt een wettelijke rente in rekening gebracht van 8%. Dit dekt de kosten van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.

3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

6. De opdrachtgever gaat akkoord met de wijze van factureren van De Sociale Raadsvrouw BV. Eigen facturatiemethodes zijn ondergeschikt hieraan en worden niet geaccepteerd door De Sociale Raadsvrouw BV

Artikel 9 Onderzoek, reclames en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.

2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden

3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt. – Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

2. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

3. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot een maximaal het honorarium/de opdrachtsom. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren.

Artikel 13 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 14 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. 2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Overig

Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00, zegge: honderdduizend euro.

Artikel 17 Geschillen

Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien een der partijen meent dat van een zodanig conflict sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, eventueel onder begeleiding van een professioneel bemiddelaar, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan zal (zullen) de betreffende bepaling(en) geacht worden te zijn overeengekomen naar de geest ervan.

Artikel 19 Aansprakelijkheid Regelingen & Voorzieningen

De verwerking van de gegevens in de regelingen en voorzieningen van De Sociale Raadsvrouw en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. De Sociale Raadsvrouw noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie van regelingen en voorzieningen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van De Sociale Raadsvrouw c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de regelingen en voorzieningen aangeboden informatie.