gratis informatiepakket

Algemene voorwaarden DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN

I. Algemene bepalingen

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: degene die met DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN een overeenkomst heeft gesloten Cursist: degene die aan een cursus, training, workshop, leergang, maatwerkopdracht of kennisbijeenkomst van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN deelneemt Digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm In-company cursussen: alle opleidingsproducten die DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN exclusief organiseert voor 1 of meer opdrachtgevers Maatwerk: elk opleidingsproduct dat DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN speciaal ontwikkelt en/of uitvoert in opdracht van 1 of meer opdrachtgevers Opdrachtgever: degene die DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van maatwerk of in-company cursussen Open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en (online)workshops van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving, niet zijnde maatwerkopdrachten, in-company cursussen, kennisbijeenkomsten Opleidingsproducten: verzamelnaam voor alle open inschrijvingen, maatwerkopdrachten, leergangen, digitale producten, online workshops, kennisbijeenkomsten van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN PE: Permanente Educatie

2. Toepasselijkheid

1.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen en afnemer. 1.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

1.2.3 Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

1.2.4 De algemene bepalingen uit afdeling I zijn naast de bepalingen uit de bijzondere afdelingen (afdeling II en verder) van toepassing, waarbij de bepalingen uit de bijzondere afdelingen prevaleren indien en voor zover (mede) van toepassing.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1.3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN inschrijving bij of opdracht aan DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN, aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN.

4. Prijzen

1.4.1 Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt.

1.4.2 DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen.

5. Facturering en betaling

1.5.1 DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN factureert aan afnemer na totstandkoming van de overeenkomst.

1.5.2 Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld in de factuur.

1.5.3 Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

1.5.4 In het geval niet of niet tijdige betaling is DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.

6. Overmacht

1.6.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch 2 krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.

1.6.2 In het geval van overmacht is DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

7. Intellectuele eigendomsrechten

1.7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN of aan de licentiegevers van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN.

1.7.2 Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

1.7.3 Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN.

8. Persoonsgegevens

1.8.1 DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

1.8.2 Afnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

9. Aansprakelijkheid

1.9.1 DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.

1.9.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

1.9.3 In het geval van een gebrek aan de zijde van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

1.9.4 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

1.10.1 Op de overeenkomst tussen DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.10.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

II . Open inschrijvingen

1. Annulering door DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN

2.1.1 DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training, workshop of leergang annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 2 weken voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

2.1.2 Binnen 2 weken voor aanvang kan DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN nog een cursus, training, workshop of leergang annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie. 2. Annulering door cursist of afnemer

2.2.1 De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval is hij of zij wel administratiekosten ad € 50,00 verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN geretourneerd. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.

2.2.2 In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN gemaakte kosten.

3. Cursusprogramma

2.3.1 Het cursusprogramma wordt schriftelijk gepubliceerd op de website van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN (www.socialeraadsvrouw-opleidingen.nl). DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.

2.3.2 DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en de plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde docenten te vervangen.

III. Maatwerk en in-company cursussen

1. Prijzen

3.1.1 De tarieven, kosten en betalingsafspraken en overige afspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden tussen DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN en opdrachtgever steeds vooraf schriftelijk vastgelegd.

2. Annulering en wijziging afspraken

3.2.1 Als opdrachtgever of DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata of van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.

3.2.2. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.

3. Overmacht

3.3.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.

3.3.2 In het geval van overmacht is DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

4. Intellectuele eigendomsrechten

3.4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN of aan de licentiegevers van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN.

3.4.2 Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

3.4.3 Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN.

5. Persoonsgegevens

3.5.1 DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

3.5.2 Afnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

6. Aansprakelijkheid

3.6.1 DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door afnemer betaalde prijs.

3.6.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

3.6.3 In het geval van een gebrek aan de zijde van DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen. 3.6.4 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

7. Toepasselijk recht en geschillen

3.7.1 Op de overeenkomst tussen DE SOCIALE RAADSVROUW OPLEIDINGEN en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

3.7.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Utrecht, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.